Petra Preradovića 217 d 31400 Đakovo +385 31 840 333 7:30-15:30 sati
hren

 Imamo mobilni servis vatrogasnih aparata !

ENERGA oslikavanje desna strana_mail

 

 ENERGA d.o.o. već dugi niz godina bavi se prodajom novih vatrogasnih aparata. Mi imamo dugogodišnje iskustvo u prodaji protupožarnih vatrogasnih aparata, te na izbor Vam nudimo više tipova aparata.

Većina većih požara može se spriječiti ako se počnu gasiti u njegovoj početnoj fazi, odnosno odmah nakon što plane vatra. Tada je za gašenje dovoljna već i razmjerno mala količina sredstava za gašenje.

S obzirom da u aparatima imamo malu i ograničenu količinu sredstva za gašenje, aparate treba postaviti ravnomjerno po štićenom objektu tako da budu uočljivi i lako pristupačni (dostupni).

 

Izbor vatrogasnih aparata

Vatrogasni aparati

 

 

Tipovi punjenja vatrogasnih aparata:

  • prah (različitih vrsta za različite klase požara)
  • halon (u novije vrijeme razne zamjene za halon zbog njegovih štetnih svojstava i štetnog utjecaja na ozonski omotač)
  • ugljikdioksid – CO2
  • Voda
  • pjena
  • vodena zavjesa (magla)

 

Vatrogasni aparati, potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati, površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora. Broj potrebnih jediničnih vatrogasnih aparata s obzirom na specifično požarno opterećenje i površinu požarnog sektora određuje se prema tablici u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Raspoređuju se u više etažnim požarnim sektorima tako da se na svakoj etaži nalazi najmanje po jedan vatrogasni aparat, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

Jedinični vatrogasni aparati iz stavka 2. ovog Pravilnika su: prah 9 kg, plin (zamjena za halone) 6 kg; pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO2 5 kg. Iznimno za površine požarnih sektora do 20 m2 s niskim ili srednjim specifičnim požarnim opterećenjem kao jedinični vatrogasni aparati mogu se koristiti prah 6 kg, pjena 6 l, voda 6 l i u posebnim uvjetima CO2 3 kg.

 

Broj potrebnih JG prema površini požarnog sektora i požarnoj opasnosti
Broj potrebnih JG prema površini požarnog sektora i požarnoj opasnosti
Tablica potrebnih vatrogasnih aparata u vozilima
Tablica potrebnih vatrogasnih aparata u vozilima
Primjeri razvrstavanja prostora prema požarnoj opasnosti - NN 74/13
Primjeri razvrstavanja prostora prema požarnoj opasnosti – NN 74/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U požarnim sektorima visokog specifičnog požarnog opterećenja na svakih 500 m2 površine broju aparata iz stavka 2. ovog Pravilnika dodaje se po jedan prijevozni aparat na prah od 50 kg ili plin (zamjena za halone) od 25 kg ili zračnu pjenu od 50 litara. U slučajevima kada se donose procjene ugroženosti od požara građevina prema posebnim propisima, izbor vatrogasnih aparata određuje se na temelju tih procjena.

 

 

Postavljanje vatrogasnih aparata

S obzirom da u aparatima imamo malu i ograničenu količinu sredstva za gašenje, aparate treba postaviti ravnomjerno po štićenom objektu tako da budu uočljivi i lako pristupačni (dostupni). Vatrogasni aparati se postavljaju na mjestima u blizini mogućeg izbijanja požara, a ručka aparata ne smije biti na visini većoj od 1,5 m. Međusobna udaljenost aparata se preporučuje da nije veća od 20 metara. Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija površina je veća od 50 m2 mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150×150 mm sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000 oznakom vatrogasnog aparata koja mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora. Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla.

 

Pogledajte ostalu hidrantsku (protupožarnu) opremu:

 

Hidrantska (protupožarna) oprema
Hidrantska (protupožarna) oprema

 

 

Zašto redovno servisirati vatrogasne aparate?

 

 

SIGURNOST – redovitim održavanjem– servisiranjem se utvrđuje ispravnost vatrogasnih aparata, na vrijeme se uočavaju eventualne neispravnosti istih

 

 

POUZDANOST – redovno servisiran vatrogasni aparat sigurno će i pouzdano raditi u slučaju požara

 

 

 

DUGOVJEČNOST- servisiranjem radi se pregled (unutarnji, vanjski), eventualna zamjena dijelova, bojanje… Što u konačnici produžuje vijek trajanja

 

 

ZAKONSKA OBVEZA – prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 74/13), vatrogasni aparat se mora periodički pregledati svake godine

 

 

POTENCIJALNE OPASNOSTI – neredovito održavani PP aparati mogu predstavljati veliku opasnost za korisnika (neredovito održavani aparati možda neće raditi)

 

 


*Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima | NN 74/2013, (1484), pravilnik, 19.6.2013.
*Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/2011, (2070), pravilnik, 7.9.2011.

Kontaktirajte nas

Energa d.o.o.

Petra Preradovića 217 d
31400 Đakovo

+385 31 840 333
+385 91 1840 326
info@energa.hr
energa.dj@gmail.com

www.energa.hr

Ponedjeljak – petak: 7:30-15:30 sati